Badania Kryminalistyczne, Pracownia Ekspertyz Dokumentów

Badanie autentyczności podpisu – analiza pisma ręcznego

W gdańskiej Pracowni Ekspertyz Dokumentów prowadzimy profesjonalne badanie pisma ręcznego z wykorzystaniem specjalistycznych metod badawczych. Badanie podpisu to jeden z głównych filarów weryfikacji dowodów rzeczowych w przebiegu wielu spraw sądowych. Analiza grafologiczna autentyczności pisma pozwala na wskazanie potencjalnego autora pisma odręcznego. W wielu kwestiach spornych pomaga również studium porównawcze jego charakteru i cech szczególnych pozwalających z różnym poziomem pewności potwierdzić bądź też zaprzeczyć, kto mógł napisać dane słowa. Skorzystanie z naszej pomocy otwiera więc nowe możliwości badania różnego rodzaju dokumentów i materiałów, co do których ma się wątpliwości w kwestii autorstwa.

Badanie podpisu a prawo

Aby skorzystać z usług grafologa, warto mieć na uwadze, że często jego opinia decydować może o sprawach kluczowych podczas trwania różnego rodzaju procesów sądowych. Profesjonalna ocena grafologiczna wskazanego pisma umożliwia poparcie bądź odrzucenie narzuconej tezy. Oprócz tego również na co dzień, w sytuacjach konfliktowych lub niejasnych, związanych z podpisami, np. umów, spadków czy innego rodzaju dokumentów, badanie autentyczności pisma, aby wskazać fałszerstwo, jest niezwykle pomocne.

Analiza autentyczności pisma

Na co dokładnie pozwalają techniki grafologiczne? Precyzyjna analiza autentyczności pisma umożliwia między innymi określenie wieku pisma oraz wykrycie sfałszowanych dokumentów. Ponadto w naszej pracowni prowadzona jest psychografologiczna analiza pisma ręcznego, która ma na celu określenie stanu psychicznego piszącego, jego charakteru, jak też predyspozycji zawodowych. Jest to więc technika niezwykle pomocna przy ocenie drugiej osoby z innej perspektywy.

Badanie autentyczności podpisu i nie tylko

Nasza praca pomaga również tym, którzy są zastraszani, np. w postaci listów czy pism. Drobiazgowo badamy anonimy, dzięki czemu możliwe jest np. ustalenie poziomu wykształcenia osoby, która wysyła groźby czy wykonywanego przez nią zawodu. Oprócz tego nasza pracownia analizuje dokumenty i wypowiedzi sporządzone elektroniczne, co przydaje się zwłaszcza w przypadku cyberstalkingu. Przeprowadzamy nie tylko badanie autentyczności pisma, ale również pieczątek, stempli oraz pieczęci. Jest to niezbędne podczas identyfikowania umów i dokumentów, w tym weksli, czeków, a także papierów wartościowych. Badanie autentyczności podpisu przydaje się zarówno w przypadku analizy jego pełnej formy, jak i częściowych oraz skróconych sygnatur, monogramów czy parafek.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo poniżej.

Badanie pisma

Stosujemy kilka metod badawczych w zależności od rodzaju i jakości dostarczonego materiału dowodowego.

Prowadzimy badania:

 1. Określanie autentyczności pisma ręcznego.
 2. Badania nad autentycznością testamentów:
  • własnoręcznych (art. 949 k.c.),
  • notarialnych (art. 950 k.c.),
  • allograficznych (art. 951 k.c.),
  • ustnych (art. 952 k.c.),
  • podróżnych (art. 953 k.c.).
 3. Określanie autentyczności różnych form podpisu:
  • pełno brzmiących,
  • częściowych,
  • skróconych,
  • paraf,
  • monogramów.
 4. Analiza sfałszowanych dokumentów m.in.:
  • umowy,
  • listy,
  • raporty,
  • weksle, itp.
 5. Badania identyfikacyjne dokumentów i wypowiedzi sporządzonych elektronicznie: (NOWOŚĆ)
  • wydruki komputerowe,
  • e-maile,
  • sms-y,
  • zapisy na forum,
  • cyberstalking.
 6. Określanie wieku pisma (NOWOŚĆ).
 7. Analiza anonimów.
 8. Identyfikacja pieczęci, pieczątek, a także stempli.
 9. Badania identyfikacyjne wydruków komputerowych.
 10. Psychografologiczna analiza pisma ręcznego:
  • predyspozycje zawodowe,
  • selekcja kandydatów do pracy na określonym stanowisku,
  • wybór kierunku kształcenia,
  • analiza anonimów,
  • stanu psychicznego piszącego (depresje, załamania nerwowe),
  • opisowa analiza charakteru piszącego,
  • analizy grafologiczne wyjaśniające nietypowe zachowanie osób (dziecka, partnera).

Analiza pismoznawcza – „ekspertyza grafologiczna”
(do ekspertyz pismoznawczych możemy dołączyć graficzne uzasadnienie wniosków).

Referencje