Company Slogan

Stosujemy kilka metod badawczych w zależności od rodzaju i jakości dostarczonego materiału dowodowego.

Prowadzimy badania:

1. Określanie autentyczności pisma ręcznego

2. Badania nad autentycznością testamentów:

 • własnoręcznych (art. 949 k.c.)
 • notarialnych (art. 950 k.c.).
 • allograficznych (art. 951 k.c.)
 • ustnych (art. 952 k.c.)
 • podróżnych (art. 953 k.c.)

3. Określanie autentyczności różnych form podpisu:

 • pełno brzmiących
 • częściowych
 • skróconych
 • paraf
 • monogramów

4. Analiza sfałszowanych dokumentów min.:

 • umowy
 • listy
 • raporty
 • weksle, itp.

5. Badania identyfikacyjne dokumentów i wypowiedzi sporządzonych elektronicznie: (NOWOŚĆ)

 • wydruki komputerowe
 • e-maile
 • sms-y
 • zapisy na forum
 • cyberstalking

6. Określanie wieku pisma (NOWOŚĆ)

7. Analiza anonimów

8. Identyfikacja pieczęci, pieczątek, stempli

9. Badania identyfikacyjne wydruków komputerowych

10. Psychografologiczna analiza pisma ręcznego:

 • predyspozycje zawodowe
 • selekcja kandydatów do pracy na określonym stanowisku
 • wybór kierunku kształcenia
 • analiza anonimów
 • stanu psychicznego piszącego (depresje, załamania nerwowe)
 • opisowa analiza charakteru piszącego
 • analizy grafologiczne wyjaśniające nietypowe zachowanie osób (dziecka, partnera)


Analiza pismoznawcza – „ekspertyza grafologiczna”
(do ekspertyz pismoznawczych możemy dołączyć graficzne uzasadnienie wniosków)

Referencje